ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರನಲ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡುವವರು ಅರ್ಚಕರು. ಮೊದಲು ನದಿ ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ …

Read more