ನೀವು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. RBI ನ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.

ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದೀಗ RBI ಹೊಸ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ RBI ನೀಡಿರುವಂತಹ ಹೊಸ …

Read more

5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವವರು ತಪ್ಪದೇ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಹೊಸ ನಿಯಮ.

ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ …

Read more