ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಬರುತ್ತದೆ.! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಹದ್ವಾರ ಪ್ರಧಾನ …

Read more