ಎಲ್ಲ ಜಾ.ತಿ.ಯ ವಧು ಮತ್ತು ವರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ವರನಿಗೆ ಕನ್ಯೆ ಸಿಗುವುದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ …

Read more