ವಿ.ಚ್ಛೇ.ದ.ನದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಹೊಣೆ ಗೊತ್ತ.? ಕಾನೂನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತದೆ.

ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹ ವಿ.ಚ್ಛೇ.ದ.ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಹೊಣೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು …

Read more

ವಿ.ಚ್ಛೇ.ದ.ನದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಹೊಣೆ ಗೊತ್ತ.? ಕಾನೂನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತದೆ.

ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹ ವಿ.ಚ್ಛೇ.ದ.ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಹೊಣೆ ಎಂಬುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು …

Read more